Ματσαγγούρας, Η.(επιμ.) (2008). Εκπαιδεύοντας Παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης. Αθήνα: Gutenberg.

                                                                                                        Περιγραφή

Περιεχόμενα

Άλλα βιβλία

     Μονογραφίες:    

 • Moral Development and Education, Athens, 1981
 • Γλωσσική Ανάπτυξη των Παιδιών σε Σχέση με το Μορφωτικό Επίπεδο των Γονέων. Πειραιάς: Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, 1981.
 • Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα. Αθήνα: Φελέκης, 1982.
 • Ομαδοκεντρική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης, 1985.
 • Οργάνωση και Διεύθυνση της Σχολικής Τάξης. Αθήνα: Γρηγόρης,1988.

 

    Συλλογικοί Τόμοι:    

 • Abstracts of the 7th European Conference for Research on Learning and Instruction “Benial Meeting”, August 26-30, Athens, 1997. (Σε συνεργασία με τους Στέλλα Βοσνιάδου, Κατερίνα Μαριδάκη-Κασσωτάκη και Σωτήρη Κοτσάνη).
 • Επιμέλεια ειδικού τεύχους του περιοδικού Ψυχολογία με θέμα «Η διδασκαλία της σκέψης» τχ. 6 (3), 1999. (Σε συνεργασία με την Α. Κωσταρίδου- Ευκλείδη).
 • «Πορεία προς τη μετα-προοδευτική παιδαγωγική: Η ανάδυση ενός νέου παιδαγωγικού παραδείγματος». Στο Δ. Χατζηδήμου (επιμ.), Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Τιμητικός Τόμος για τον Π. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Κυριακίδη, 2001.
 • «Η ταυτότητα του δασκάλου: Λειτουργός ή επαγγελματίας;». Στο Μ. Αλεξιάδης (επιμ.), Θητεία. Τιμητικός τόμος για τον Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002.
 • «Προσωπική θεωρία των Ελλήνων δασκάλων: Κοινωνικά, φιλοσοφικά και διδακτικά διλήμματα». Στο Γ. Φλουρής και Μ. Κασσωτάκης (επιμ.), Κοινωνικές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας. Τιμητικός Τόμος για τον Β. Μασιάλα, Αθήνα: Ατραπός, 2004. (Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη).
 • «Το εκπαιδευτικό σύστημα των Η.Π.Α.». Στο Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ. Αθήνα: Gutenberg, 1990. (σε συνεργασία με την D. Moore).
 • «Μοντέλο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας». Στο Γ. Φιλίππου και Μ. Καϊλα (επιμ.), Σχολική Εμπειρία: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1991.
 • «Ο στοχαστικοκριτικός δάσκαλος». Στο Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης (επιμ.), Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Σείριος, 1995.
 • «Teaching thinking through the curriculum». In J. Hamers and Τ. Overtoom (eds), Teaching Thinking In Europe. Utrecht: Sardes, 1997.
 • «La ensenanza del pensamiento en Europa». Στο S. Castanieda (επιμ., Evaluacion Y Romento Del Desarrollo Intelectual En La Ensenanza De Ciencias, Artes, Y Tecnicas. Univesdidad. Nacional Autonoma De Mexico, 1998.
 • «Η κουλτούρα της σχολικής μονάδας ως ρυθμιστικός παράγοντας αποτυχίας και αποκλεισμού». Στο Χ. Κωνσταντίνου και Γ. Πλειός (επιμ.), Σχολική Επιτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999.
 • «Η έρευνα δράσης στη σχολική τάξη». Στο Κ.Π. Χάρης κ. ά. (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Ατραπός, 1999.
 • «Εισαγωγικό σημείωμα». Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (επιμ.), Οδηγός για την Εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης. Αθήνα: Π.Ι., 2001.
 • «Από την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση». Στο Κ.Π. Χάρης κ.α. (επιμ.), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Αθήνα: Ατραπός, 2001.
 • «Η παραγωγή του γραπτού λόγου: Διδακτικές προτάσεις και πειραματικές εφαρμογές». Στο Μ. Βάμβουκας και Α. Χατζηδάκη (επιμ.), Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Ατραπός, 2001, τομ. Α..
 • «Developing images of region through education: Identity and otherness in the Mediterranean”. In Α. Ross (ed.), Curricula for Citizenship. London: Penguin, 2001. (Σε συνεργασία με τον Ι. Ρουσσάκη).
 • «Η Ευέλικτη Ζώνη των καινοτομιών». Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (επιμ.), Οδηγός για τα Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Π.Ι., 2002. (σελ. 10).
 • «Σύνθεση περιληπτικών κειμένων: Δυσκολίες, σπουδαιότητα και διδασκαλία». Στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (επιμ.), Μάθηση και Διδασκαλία: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Κ.Ε.Ε., 2002.
 • «Ανάπτυξη επιχειρηματολογικού λόγου κατά τη σχολική ηλικία: Θεωρητική παρουσίαση, ερευνητική στήριξη και διδακτική αξιοποίηση ενός μοντέλου». Στο Γ. Καψάλης και Α. Κατσίκης (επιμ.), Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ιωάννινα: Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε., 2002, τομ. Α.(Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη).
 • Citizenship education in the new inter-disciplinary national curriculum of Greece”. In A. Ross (ed.), Future Citizens in Europe. London: Cice, 2002. (Σε συνεργασία με τον Σ. Χέλμη).
 • «Φάκελος εργασιών του μαθητή (Portfolio): Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία» στο Π. Αγγελίδης και Γ. Μαυροειδής (επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθείτω, 2004. (Σε συνεργασία με την Α. Κουλουμπαρίτση).

 

Βιωματικές Δράσεις: Από τη Βιωματική Μάθηση στο Συνεργατικό Μοντέλο Βιωματικών Δράσεων

Βιωματικές δράσεις, από τη βιωματική μάθηση στο συνεργατικό μοντέλο βιωματικών δράσεων.pdf (1,3 MB)