Τρέχοντα Ενδιαφέροντα

 

Ο Ηλίας Ματσαγγούρας τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον λειτουργικό και κριτικό  εγγραμματισμό, την παραγωγή γραπτού λόγου, τις σχέσεις κειμένου και εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια, τις Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο  και συμμετέχει στη διαμόρφωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, που βασίζονται στα βιωματικά εργαστήρια και αποβλέπουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και αυτονομία των εκπαιδευτικών.